Algemene Voorwaarden

- Full On Eventsupport -

01. ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ‘Full On’: in deze voorwaarden wordt verstaan onder Full On, handelend onder de naam Full On, gevestigd te Leliestraat 34, 9840 De Pinte onder ondernemingsnummer 0787.214.782.
2. ‘Consument’: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Hij is tevens de opdrachtgever, degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren of ondersteunen van een evenement.
3. ‘Klant/opdrachtgever’: in het geval van ‘business to consument’ is de ‘klant of opdrachtgever’ steeds de consument. Indien dit niet expliciet vermeld wordt, behoort de ‘klant of opdrachtgever’ tot de ‘business to business’-relatie.
4. ‘Partijen’: Full On en klant samen.
5. ‘Leverancier’: Degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan Full On levert.
6. ‘Evenement’: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een orderbevestiging met Full On.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en of producten door of namens Full On.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1. Aanbiedingen en offertes van Full On zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Indien de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestelling, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1. Elke offerte is steeds vrijblijvend en niet bindend. Op het moment dat de aanvaarding uitdrukkelijk gegeven wordt, is de offerte bindend voor beide partijen, behoudens overmacht.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Full On en de klant ook tot een overeenkomst.

1. De door de klant totaal te betalen prijs, wordt steeds vermeld in euro. De vermelde prijs is steeds inclusief btw en alle overige kosten van alle diensten die door de consument/opdrachtgever verplicht moeten worden bijbetaald.
2. Full On behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen de bevestiging van de opdracht en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Full On is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen binnen een redelijke termijn van 30 dagen, indien de prijsstijging hem te boven gaat.

1. Full On mag bij het aangaan van de overeenkomst tot 50% van het overeengekomen bedrag eisen. De overeenkomst wordt slechts uitgevoerd wanneer het voormelde voorschot is betaald.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Full On de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Full On behoudt zich het recht voor om leveringen afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

1. In geval van niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn, kan Full On afzien van de levering en/of organisatie van het evenement en is zij hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.

2. Bij geheel of gedeeltelijke laattijdige of niet-betaling, is de consument/opdrachtgever automatisch, zonder ingebrekestelling en van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd van 10%, alsook een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 250,00 euro.

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Full On te verrekenen met een vordering op Full On.

1. Full On blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen,met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Full On zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

3. Indien Full On een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Full On het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

1. Levering vindt plaats bij Full On, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Levering van de diensten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Full On het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

1. De door Full On opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekend offerte aan Full On door Full On danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant het recht een aanvullende levertermijn te verzoeken. Indien de onderneming niet voldoet aan de aanvullende levering, heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen.

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren: brand, ontploffings- en waterschade en diefstal:

1.1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

1.2. Zaken van Full On die bij de klant aanwezig zijn

1.3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. De klant geeft op verzoek van Full On de polis van deze verzekeringen ter inzage.

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Full On enkel inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

2. Voor de levering van producten geldt t.a.v. de consument de wettelijke garantie.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

1. Full On voert de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Full On heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De overeenkomst wordt uitgevoerd na een onderling overleg met de klant en na een schriftelijk akkoord.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Full On tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Full On tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en wijze beschikbaar aan Full On.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Full On de betreffende bescheiden.

4. Indien de klant de gevraagde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig of behoorlijk beschikbaar stelt aan Full On en hierdoor vertragingen oplopen voor de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra uren voor de rekening van de klant.

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden c.q. een consument de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Full On schriftelijk in gebreke stellen.

3. De geleverde prestaties door de crew bedragen minstens een minimumcall van 4 uur.  

 1. Full On behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen – en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Full On (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Full On waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Full On schade kan berokkenen.

2. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 genoemde informatie ook geheim houdt.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • 3.1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhouding van de klant.
  • 3.2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht.

4. De geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

5. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Full On een onmiddellijke opeisbare boete van €50.000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven vermelde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

6. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Naast de boete, kan Full On een bijkomende schadevergoeding vorderen.

1. De klant die een opdracht geeft, wordt verondersteld daartoe gerechtigd te zijn en draagt de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

2. Als Full On een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen tenzij de overeenkomst anders bepaalt.

3. Wanneer door Full On ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan Full On, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Full On en/of haar leveranciers.

4. Deelname aan evenementen van Full On geschiedt voor eigen risico van de deelnemers. Indien blijkt dat een deelnemer zich bevindt in een toestand van alcoholintoxicatie of drugsgebruik of onder zware medicatie, dan is deze deelnemer exclusief aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van het ongeval of schadeverwekkend feit.

5. Full On is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

  • 5.1. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Full On gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
  • 5.2. Schade aan derden ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst.
  • 5.3. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of onderrichtingen door de deelnemers.
  • 5.4. Schade of letsel, tijdens of als gevolg van deelname aan evenementen.
  • 5.5. Een eventueel tekort aan materiaal, personeel, food of andere zaken te wijten aan een hoger aantal aanwezigen of hogere hoeveelheden dan voorzien in de offerte.

6. Full On is enkel aansprakelijk voor:

  • 6.1. Enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Full On.
  • 6.2. Directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

7. Indien Full On aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekeringsmaatschappij het schadebedrag niet (volledige) uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Full On vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. De schuldenaar kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.

9. De klant vrijwaart Full On voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Full On geleverde producten en/of diensten alsook voor de rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die aan Full On niet kan toegerekend worden waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Full On kan worden verlangd. Er vindt geen toerekening plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2. In ieder geval geldt als elke omstandigheid die overmacht uitmaakt in hoofde van Full On: faillissement, wanprestaties en overmacht van één der leveranciers, bezorgers, cateraars of medewerkers aan het evenement; extreme weersomstandigheden (zware regenbuien, onweer, hagel en zware windstoten) indien er geen binnenprogramma voorhanden is; natuurrampen; burgeroorlog; opstand; rellen; stakingen; pandemieën, lock- downs, en andere overheidsmaatregelen die dienen te worden nageleefd; black-outs en andere werkonderbrekingen; veiligheidsproblemen; het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijk uitvoering van onze diensten; onverwachte stroom-, water-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen; brand; ziekte en/of ongevallen; of gelijkaardige omstandigheden; …

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Full On één of meer verplichtingen naar de klant of consument niet kan nakomen, wordt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk door Full On op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de klant of consument niet aan Full On bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

4. Full On kan na de kennisgeving aan de klant of consument, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten totdat Full On er weer aan kan voldoen.

5. Indien aantoonbaar sprake is van overmacht en tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

6. Full On is in een overmachtsituatie geen enige vorm van (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

1. De klant dient een door Full On geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen dat een klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant op straffe van verval Full On daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Full On in staat is hierop adequaat te reageren. Het louter indienen van een klacht ontslaat de klant niet tot naleving van de voorwaarden en betalingstermijnen.

3. Consumenten dienen, op straffe van verval, Full On uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Full On gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Full On toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Full On niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Full On in verzuim is.

3. Full On heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

4. Full On heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Full On kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. De klant heeft datzelfde recht om de overeenkomst te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeldt.

5. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Full On gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Full On op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Full On de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7. Full On heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de klant tegenover Full On.

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Full On de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Full On.

4. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld: De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.

 1. Full On is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Full On zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

1. Wanneer een dienst door Full On wordt verleend en vervolgens wordt geannuleerd, dan moeten alle gemaakte kosten door Full On voor die dienstverlening betaald worden, alsook de gepresteerde uren door Full On.

1. Het privacybeleid van Full On kan geraadpleegd worden op de website www.Full-on.be/privacybeleid. Door gebruik te maken van de diensten en producten van Full On, geeft de opdrachtgever zijn akkoord voor dit privacybeleid.

1. Degene die deze algemene voorwaarden van Full On aanvaardt, sluit zijn eigen algemene voorwaarden uit. Enkel de algemene voorwaarden van Full On zijn van toepassing op de overeenkomst, niet die van de klant. (gemeen recht of eerst geaccepteerd)

1. Wanneer één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar lijken, leidt dit niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

2. Een clausule die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Full On bij het opstellen van deze voorwaarden op dat punt voor ogen had.

3. De overeenkomst blijft bindend voor de partijen indien ze zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan.

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen, waarvoor deze voorwaarden gelden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

2. Geschillen worden in eerste instantie in onderling overleg of via bemiddeling geregeld. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg of via bemiddeling te beslechten.

3. Kan het geschil in onderling overleg of via bemiddeling niet worden beslecht, dan zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent exclusief bevoegd op basis van de vestigingsplaats te De Pinte van Full On.

Deze algemene voorwaarden werden opgesteld op 13 juni 2023,

het laatst gewijzigd op 13 juni 2023.

FULL ON | YOUR FULL FESTIVAL EN EVENT CREWPARTNER

© Copyright 2022. All Rights Reserved. Algemene Voorwaarden & Privacybeleid